Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Kroniske smerter

​Mange onde cirkler

Her kan du lytte til en podcast om smertesensibilisering (varighed 14 min)

Det er påfaldende, at mange af de forhold, der kan forstærke smerteoplevelse, samtidig er tilstande, som smerterne i sig selv kan have været med til at fremkalde. Der udvikler sig let et gensidigt samspil mellem kroniske smerter og en række af smerternes følgevirkninger. Der er ikke tale om en enkelt ond cirkel, men om en lang ræk­ke onde cirkler, der gør sig gældende både på de fysiske, de psykiske og det sociale om­råde.

 • Smerter trætter i sig selv og forstyrrer of­te nattesøvnen, og træt­heden om dagen kan be­tyde, at ens smerter føles stærk­ere. Man har mindre energi at stå imod med.
 • Smerter stresser bå­de sjæl og krop. Stress vir­ker øje­blik­keligt for­vær­rende på mange smer­ter, og en læn­ge­revarende stress­tilstand kan medføre yderligere syg­dom.
 • Smerter medfører mus­kel­spændinger, der ef­ter­hån­den selv kan gøre ondt. Æn­dre­de bevæ­gel­ses­møn­stre, som indlæres i et for­søg på at undgå smerter, kan betyde øgede be­last­nin­ger andre steder i kroppen, og kan derfor medføre yder­ligere smerete­pro­blemer.
 • Man kan blive uro­lig og ængstelig af konstante smer­ter, der udgør et ir­rita­tionsmoment og må­ske en stadig trussel, når man spe­ku­lerer over, hvad det hele skal udvikle sig til og ende med. Angst forstærker smer­te­op­levelsen og spe­ku­la­tionerne giver smerterne unødig me­gen opmærk­som­hed.
 • Mange med kro­niske smer­ter bliver efter en tid triste og udvikler en depres­siv tilstand. For den depressive er der få lyspunkter at få øje på: alting bliver an­skuet fra den mest negative side. Også smerteproblemer­ne ses som mere uover­skuelige og håbløse end ellers.
 • Kroniske smerter med­fø­rer ofte inak­tivitet, isolation og ensomhed, hvilket alle er for­hold, der tømmer livet for an­det indhold end smer­terne.
 • Smertetilstanden vil of­te føre sociale og øko­no­miske pro­ble­mer med sig.
 • Erhvervsarbejde må må­ske helt opgives eller begræn­ses. Det sociale sikkerheds­net viser sig ikke at være så sikkert som forventet, men tvær­t­i­mod fuld af huller.
 • Kroniske smerter be­græn­ser et men­ne­skes handle­mu­ligheder og en fø­lelse af ufrihed eller mangel på kon­trol over tilværelsen øger smerte­op­level­sen.
 • Det forklarer også, hvorfor der er så få enkeltstående behand­lings­muligheder, der virker effektivt på kroniske smerte­tilstande. Den enkelte behand­lingsform kan måske afbryde en enkelt af de onde cirkler, men de øvrige kan sagtens hol­de smerten kørende.
 • Skal en behandlingsindsats ha­ve en chance for at hjælpe på den kroniske smertetilstand, er det nødvendigt at der sættes ind på flere fronter samtidigt. Flest mulige af de smerteopret­hold­ende mekanismer må afbrydes.

Læs gerne mere her om smertemekanismen og hvad du selv kan gøre:​

Læs mere her om bogen: Smerte er fantastisk

Bækkensmerter.dk      |      Spiren 49, 9260 Gistrup      |      E-mail: info@baekkensmerter.dk      |      CVR: 25347730